راهکارهایی برای مربیان جوان فوتبال برای موفقیت

مربیان جوان برای موفقیت چه کنند فرهنگ برد را می توان در تیم ایجاد کرد.
زمانی که تفکر تیم صحیح است بهتر می توان فرهنگ برد را در تیم گسترش داد.
به بازیکنان یاد بدهید زمانی که پیراهن تیم را می پوشند خیلی مهم است که احساس غرور کنند.
یک فرهنگ با ایجاد سیستم پاداش و تنبیه به وجود می آید.
بازیکنان خیلی سریع خودشان را با هنجارهای گروه سازگار می کنند.
افکار منفی خیلی سریع تر از افکار مثبت در تیم پخش می شود.

فرهنگ برد به وسیله ترویج فعال الگوهای خوب و مدیریت فعال ایجاد می شود.
یک تیم خوب باید اهداف ، دید و روحیه مشترک داشته باشد.
یک مربی باید در نزدیکی و فاصله گرفتن شخصی از بازیکنان تعادل را رعایت کند.

خیلی مهم است تعدادی قانون سخت گیرانه بوجود بیاوریم.
مربی خوب یک آدم بذله گو نیست ، ولی یک آدم نه خیر گو هم نیست .
فلسفه تیمی خودتان را توسعه دهید.

از تیم خودتان حمایت کنید.
بپذیرید که افراد نیازهای متفاوتی دارند.
تهاجمی بازی کنید (ذهنی و جسمانی) .
همیشه رو به جلو فکر کنید… منبع کانال تلگرام جوانان سرخ جامگان اریا قزوین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.